Regulamin sklepu internetowego All4garden.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy pod adresem www.all4garden.pl prowadzi Milena Waldowska działająca pod firmą WAYS Milena Waldowska z siedzibą w Kurzej Górze (ul. Żwirowa 6/1, 64-000 Kościan), NIP: 698-157-90-94, REGON: 300654896, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane kontaktowe:
Adres do korespondencji: Kurza Góra, ul. Żwirowa 6/1, 64-000 Kościan
Tel.: +48 691 456 582, +48 722 113 172
E-mail: sklep@all4garden.pl

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WAYS Milena Waldowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 698-157-90-94, REGON 300654896

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://all4garden.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Oferta i ceny

1. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym towarze oddzielnie lub naliczane są indywidualnie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zawartych już umów oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

§ 4
Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.all4garden.pl.

2. W zamówieniu Klient wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez wybranie opcji: „Kupuję i płacę”.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Gdy Klient nie wybierze opcji z fakturą VAT, wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

6. Po złożeniu Zamówienia, informację na jego temat otrzymasz na adres e-mail podany przez Ciebie w serwisie. Koniecznie sprawdź swoją pocztę! Drogą mailową możemy Cię informować o etapach przygotowania Twojego Zamówienia. Dane będą również widoczne w Twoim profilu w zakładce „Historia zamówień,” jeśli posiadasz konto w serwisie.

§ 5
Płatność

1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
– przelewem na rachunek bankowy sklepu All4garden w formie przedpłaty (w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu na rachunek bankowy sklepu całej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki);
– błyskawicznym przelewem realizowanym za pośrednictwem systemu Przelewy 24;
– za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki.

2. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.

3. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 93 1600 1462 1882 5086 6000 0001 (BNP Paribas)

§ 6
Dostawa

1. Zakupione towary dostarczane są do Klienta pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Na czas otrzymania przesyłki, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się:
– czas realizacji zamówienia przez sklep internetowy All4garden (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
– oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

3. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od wybranej formy płatności.

4. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach ustalanych przez firmy kurierskie. Sklep All4garden nie ma możliwości ustalenia przedziału godzinowego, w którym zostanie zrealizowana dostawa.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Może je wykonać w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży towarów” lub złożenie pisemnego oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Do formularza albo oświadczenia Konsument powinien dołączyć dowód zakupu towaru. Oświadczenie albo formularz Konsument powinien wysłać na adres: Kurza Góra, ul. Żwirowa 6/1, 64-000 Kościan

lub na adres skrzynki pocztowej Sklepu: sklep@all4garden.pl. Wzór odstąpienia od umowy załączony został na stronie www.all4garden.pl/reklamacje-i-zwroty.

2. W sytuacji, gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, All4garden.pl niezwłocznie przesyła mu potwierdzenie odebrania tego oświadczenia na wskazany przez konsumenta niego adres e-mail.

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, dlatego zalecamy zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od All4garden. W szczególności zalecamy dołączenie wszelkich otrzymanych wraz z towarem części, akcesoriów, instrukcji, warunków użytkowania, itp. dokumentów (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalnego opakowania, również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą.

4. Klient dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt, All4garden nie odbiera paczek nadanych za pobraniem. All4garden dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5. All4garden zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia All4garden dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik.

6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7
Reklamacje

1. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z All4garden za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@all4garden.pl). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę/firmę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną lub zgłoszenia telefonicznego.

2. Gwarancja producenta nie obejmuje właściwości drewna jako materiału naturalnego, którego cechą charakterystyczną jest niejednolitość koloru i różnice w ukształtowaniu słojów.

Z uwagi na naturalną charakterystykę drewna podstawy do reklamacji nie stanowią:
– przebarwienia, różnice w kolorze i ukształtowaniu słojów
– mikropęknięcia (naturalna cecha, niewpływająca na trwałość drewna)
– sęki i miejscowa szorstkość powierzchni
– wahania wymiarów nieznacznie odbiegające od wymiarów pierwotnych

3. Gwarancją nie są objęte również różnice kolorystyczne oraz zmiany następujące w strukturze drewna wynikające z działania czynników atmosferycznych. Dla zachowania wysokiego poziomu ochrony drewna, należy olejować drewniane donice i schowki w regularnych odstępach czasu. Właściwości donic i schowków oraz materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane w Karcie produktu znajdującej się w opakowaniu.

4.Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją drewnianych donic i schowków (niezgodną z instrukcją pielęgnacji).

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Ochrony Danych Osobowych sklepu All4garden.pl.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Klientem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.