Polityka prywatności

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Akceptacja polityki prywatności
Dokonując zakupów w sklepie internetowym należącym do firmy WAYS Milena Waldowska z siedzibą w Kurzej Górze (ul. Żwirowa 6/1, 64-000 Kościan), NIP: 698-157-90-94, REGON: 300654896, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tel.: +48 722 113 172, adres e-mail: sklep@all4garden.pl, dostępnym na stronie internetowej https://all4garden.pl, zwanym w dalszej części „Sklepem”, Klient akceptuje niniejsze zasady polityki prywatności. W razie braku akceptacji niniejszych zasad polityki prywatności nie należy korzystać ze Sklepu.

Rola i cel polityki prywatności
Polityka prywatności służy uzyskaniu przez Klientów sklepu informacji o faktycznych i prawnych aspektach przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach korzystania ze Sklepu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze https://all4garden.pl, jest firma WAYS Milena Waldowska z siedzibą w Kurzej Górze (ul. Żwirowa 6/1, 64-000 Kościan), NIP: 698-157-90-94, REGON: 300654896, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tel.: +48 722 113 172, adres e-mail: sklep@all4garden.pl, zwana w dalszej części „Administratorem”.

Przetwarzanie danych osobowych
Klienci sklepu podają następujące dane osobowe wypełniając formularz rejestracji:
– imię (imiona) i nazwisko (również nazwisko dwuczłonowe),
– adres do doręczeń,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Sklepu uniemożliwia rejestrację Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie.

Klient podając dane osobowe wyraża w formularzu rejestracji zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu związanych z dokonywanymi zakupami, a także akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter).

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą kurierzy (firmy kurierskie) lub przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe, dostarczający Klientowi zakupione w Sklepie Produkty oraz podmioty realizujące płatności w ramach elektronicznego systemu płatności internetowych lub płatności kartą kredytową.

Pliki Cookies
Strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do komputera lub innego urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu (smartphone, tablet) i zapisywane w pamięci tego urządzenia.

Pliki Cookies są wykorzystywane przez Administratora w szczególności w następujących celach:
– identyfikacji Klientów, którzy są zalogowani w Sklepie i pokazywania, iż aktualnie są oni zalogowani,
– zapamiętywania danych zawartych na formularzach rejestracji i formularzach zamówienia,
– zapamiętywania produktów wybieranych w Sklepie i umieszczanych w tzw. koszykach,
– zapamiętywania danych służących do logowania się Klienta na indywidualne konto,
– prowadzenia anonimowych statystyk częstotliwości i sposobu korzystania ze Sklepu.

Obecnie większość dostępnych przeglądarek internetowych w sposób automatyczny – domyślnie akceptuje wskazany zapis plików Cookies. W ramach wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej istnieje możliwość częściowego ograniczenia lub wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies, przy czym może to utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze Sklepu.

Postanowienia końcowe
Sklep może zawierać linki przenoszące Klienta na inne strony internetowe. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony internetowe Klienci zapoznali się ze stosowaną przez administratorów tych stron polityką prywatności.

Administrator stosuje środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów i zapewniające ochronę tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dostęp do indywidulanego konta Klienta jest możliwy jedynie po podaniu prawidłowego loginu i hasła.